/ start

Polityka prywatności

 

CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

 

 

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka“) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Finally sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), tj.:

 

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Spółka;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Spółka gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego Spółka będzie się dzielić danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:

 

 • Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz ze strony internetowej https://finally.global/ („Strona Internetowa”) lub wypełniłeś/-aś formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej;
 • Kandydatem do pracy, tj. osobą zainteresowaną podjęciem zatrudnienia w Spółce i biorącą udział w prowadzonych przez Spółkę procesach rekrutacyjnych, niezależnie od formy zatrudnienia;
 • Klientem Spółki, tj. osobą fizyczną, na rzecz której Spółka świadczy usługi z zakresu wdrażania rozwiązań Salesforce;
 • Przedstawicielem Klienta Spółki, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Klientów Spółki;
 • Potencjalnym Klientem, tj. osobą zainteresowaną ofertą Spółki z zakresu wdrażania rozwiązań Salesforce i kontaktującą się ze Spółką w celu pozyskania określonych informacji bądź zawarcia umowy;
 • Przedstawicielem Potencjalnego Klienta, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia Potencjalnego Klienta Spółki;
 • Usługodawcą, tj. świadczysz na rzecz Spółki określone usługi;
 • Przedstawicielem Usługodawcy, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Usługodawców Spółki. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

Finally spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
(„Administrator”, „my”)

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na w/w adres korespondencyjny bądź pod adresem e-mail: hello@finally.global.

 

JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?

 

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na Stronie Internetowej. Będą to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie aplikowania na wybrane stanowisko pracy i uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. Będą to w szczególności dane zawarte w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz dane przekazane w trakcie przeprowadzonych spotkań rekrutacyjnych, rozmów telefonicznych i korespondencji e-mail, w tym m.in.: imię, nazwisko, dane do kontaktu, dane nt. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i inne.   

 

Jeżeli jesteś Klientem zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z zawarciem i realizacją zawartej z nami umowy. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe, informacje dot. łączącej nas umowy i świadczonych usług. 

 

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Klienta, którego reprezentujesz dla celów zawarcia i realizacji umowy z Klientem. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

 

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, dane do kontaktu, informacje dot. zapotrzebowania na usługi Spółki, liczba pracowników firmy oraz inne dane – jeżeli dobrowolnie postanowiłeś/-aś je przekazać Spółce. 

 

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Potencjalnego Klienta zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Potencjalnego Klienta, którego reprezentujesz. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, dane do kontaktu, adres e-mail (służbowy), informacje dot. zapotrzebowania na usługi Spółki, liczba pracowników zatrudnianych przez Potencjalnego Klienta i inne. 

 

Jeżeli jesteś Usługodawcą zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w tym: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych. 

 

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Usługodawcę, którego reprezentujesz dla celów zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Usługodawcy, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

 

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzamy: 

 

 • na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach: 
  • skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
  • w celach niezbędnych do administrowania (zarządzania) Stroną Internetową;
 • na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa (w tym przepisach prawa pracy) oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyraziłeś/-aś na niniejsze zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Klientem lub Usługodawcą, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie roszczeń i obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym m.in. w celu przedstawienia oferty na Twoje wyraźne życzenie, utrzymania relacji, bieżącego kontaktu w związku z ofertą, dochodzenia roszczeń i obroną przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celach marketingowych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Potencjalnego Klienta lub Usługodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

 • na podstawie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, a także podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

 

 

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 

 • podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne, szkoleniowe i inne). 

Ponadto, dane osobowe Potencjalnych Klientów oraz Przedstawicieli Potencjalnych klientów możemy udostępniać naszemu stałemu partnerowi – firmie Salesforce. 

 

W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony. 

 

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane – tj. kontaktu i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Stroną Internetową.

  

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji, do którego zgłosiłeś/-aś swój udział. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

Jeżeli jesteś Klientem, Przedstawicielem Klienta, Usługodawcą bądź Przedstawicielem Usługodawcy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych i przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

 

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Przedstawicielem Potencjalnego Klienta, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu, w jakim dane zostały nam przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, dane będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia.  

 

 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

 

 

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 

 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 • możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 • w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2 Polityki.

 

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE? 

 

 

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.: 

 

 • uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub przedstawienie Ci oferty, o którą prosisz;
 • uniemożliwi Ci wzięcie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę;
 • uniemożliwi zawarcie lub realizację zawartej umowy;
 • uniemożliwi realizację działań marketingowych Spółki. 

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Potencjalnego Klienta lub Usługodawcy i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. ze strony internetowej).